Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
ZGWW Związek Gmin Wyspy Wolin
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 2/I/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Wyspy Wolin na rok 2017

Uchwała nr 2/I/2017

Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin

z dnia  23 stycznia 2017 roku

 

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Wyspy Wolin na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579)

 

Zgromadzenie Związku Gmin Wyspy Wolin uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie                         643 400,00zł
z tego:

 1. dochody bieżące                                                                           323 400,00zł,
 2. dochody majątkowe                                                                       320 000,00zł.

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie                             697 400,00zł.
z tego:

 1. wydatki bieżące                                                                                377 400,00 zł,
 2. wydatki majątkowe                                                                            320 000,00 zł.

 

§ 3. Ustala się planowany deficyt w kwocie,

Który planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych                    54 000,00zł,

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody                                                                                       54 000,00zł,
 2. rozchody                                                                                                    0 zł.

                                                                                                                          

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty   100 000,00zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z limitem ujętym w §5 uchwały,
 2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
  i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
  i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku Gmin Wyspy Wolin.

 

§ 7. 1. Z budżetu Związku Gmin Wyspy Wolin mogą być udzielane pracownikom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków.

 

2. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy.

 

 

3. Zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego.

 

4. Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją
z najbliższych wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki.

 

5. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do banku na rachunek bieżący Związku Gmin Wyspy Wolin najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń i  BIP Związku Gmin Wyspy Wolin.

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Gmin Wyspy Wolin

                                                                                                                                                                                                                   Czesław Zieliński

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 załączniki nr 1,2,3,4, do uchwały budżetowej na 2017.pdf (PDF, 13KB) 2017-02-10 09:15:33 366 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Wolny 10-02-2017 09:05:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Wolny 23-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Wolny 10-02-2017 09:15:33